GDPRBuddy:s Integritetspolicy

Webbplatsen tillhandahålls av GDPRBuddy Sweden AB

1.Inledning
Personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för all behandling av de personuppgifter vi samlar in är  (nedan kallad "GDPRBuddy”).

GDPRBuddy behandlar personuppgifter i följande syften:

  1. För att, på uppdrag av privatpersoner, begära tillgång enligt artikel 15 GDPR hos personuppgiftsansvariga.
  2. För att göra det möjligt för personuppgiftsansvariga att svara på begäran om tillgång enligt artikel 15 GDPR i vårt gränssnitt. 

För att skriva det på ett enklare sätt: vi använder dina personuppgifter för att ställa bolag och myndigheter frågan: “vad gör ni med den här personens persondata?”

Och vi använder personuppgifter när en  registrering av organisation sker i vår tjänst.

Det innebär också att om någon av Parterna brutit mot lagstiftning eller detta avtal kan Kund vända sig med ett skadeståndsanspråk till vilken som helst av Parterna, som sedan får fördela ansvaret inbördes.

Denna integritetspolicy förklarar hur GDPRBuddy samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter samt beskriver dina rättigheter du har som registrerad hos oss och hur du kan göra dessa gällande. Det är viktigt att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa denna integritetspolicy och tveka inte att höra av dig till oss ifall du har några frågor.

2.  Vilka personuppgifter vi samlar in
Vi samlar in de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna leverera våra tjänster och produkter till dig. När du registrerar dig som kund hos oss samlar vi in namn, gatuadress, personnummer, e-postadress, telefonnummer.

Om du har köpt en tjänst eller produkt av oss sparar vi även betalningsunderlag.

3. Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter på ett antal olika sätt, främst direkt från dig när du registrerar dig hos oss eller använder våra tjänster, använder webbplatsen eller kontaktar oss (via telefon eller e-post).

Vi samlar också in vissa uppgifter när du använder webbplatsen, till exempel information om din webbläsare och din aktivitet på vår webbplats. Denna information samlar vi in genom att använda cookies, som du kan läsa mer om här Cookies - GDPRBuddy.

För de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy kan personuppgifter även samlas in och uppdateras från allmänt tillgängliga källor och baserat på information som mottagits från myndigheter och andra tredje parter, inom ramen för gällande lagar och förordningar.

Den rättsliga grunden till att samla in ovan personuppgifter är ditt samtycke, att vi ska kunna fullgöra det avtal vi har med dig som registrerad, att vi ska kunna skydda intressen som är av grundläggande betydelse samt i vissa fall att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.

4. Varför vi använder dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera vår kundrelation och förbereda, tillhandahålla och administrera tillgången till våra tjänster, det vill säga fullgöra det aktuella avtalet med dig som kund.

Vi kan också komma att använda dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla ytterligare tjänster, för att genomföra statistik och riskhantering samt för att kunna utveckla och förbättra våra tjänster. Vi kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig sådan marknadsföring under Mina Sidor i tjänsten, komma att använda dina personuppgifter för att skicka dig e-postmeddelande avseende nyheter och erbjudanden.

Vi behandlar också vissa av dina personuppgifter för att uppfylla förpliktelser enligt lag, till exempel lagstiftning avseende bokföring.

5.  Vilka får ta del av dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter primärt för egen hantering men i vissa fall kan vi komma att dela dina uppgifter med tredje part men endast med ditt medgivande i tjänsten.

Om vi har fått dina personuppgifter via en tjänsteleverantör så kan vi i vissa fall dela uppgifterna tillbaks till leverantören, i de fall du har gett ditt samtycke till det.

** Inga personuppgifter kommer att behandlas utanför EU eller EES-området. 

6. Hur länge vi sparar dina personuppgifter
Vi hanterar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna i fråga behandlas, kund kan närsomhelst begära att kontot avslutas och aktuell behandling avslutas och tas bort eller efter sex månader efter det att kontot bedöms vara inaktivt. Kontot bedöms vara inaktivt om det inte finns några pågående ärenden.

I vissa fall kan vi behöva spara dina personuppgifter under andra tidsfrister än ovan då syftet med att spara uppgifterna är annat än kundförhållandet, till exempel för att vi ska uppfylla lagstiftning avseende bokföring.

7. Hur vi skyddar dina personuppgifter
Att skydda dina personuppgifter är av yttersta vikt för oss. Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter du anförtrott oss från obehörig åtkomst, olaglig behandling eller röjande av uppgift, oavsiktlig förlust, ändring eller förstörelse.

Våra anställda har noggranna instruktioner om hur personuppgifter ska hanteras för att uppfylla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd och det är enbart behörig personal som har tillgång till dina personuppgifter. Vidare garanterar vi att dina personuppgifter skyddas genom användning av brandväggar och andra system som upptäcker obehörig användning, ändring eller utlämnade av dina personuppgifter.

8.   Vilka är dina rättigheter

I egenskap av registrerad har du rättigheter avseende dina personuppgifter. Dessa rättigheter innebär att du när som helst kan:

  • begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och få en kopia på dessa personuppgifter,
  • be oss rätta dina personuppgifter om de är otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga,
  • begära att dina personuppgifter raderas,
  • be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter,
  • invända mot viss behandling av personuppgifter,
  • begära att flytta personuppgifter till annan tjänsteleverantör genom att erhålla dina personuppgifter, i den omfattning som de tillhandahållits från dig, i ett skriftligt eller elektroniskt format som är allmänt använt för att kunna överföra dem till annan part (dataportabilitet)

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan till exempel bero på bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenrättslagstiftning. Det kan i vissa fall även bero på att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi inte kan uppfylla din begäran om radering på grund av ovan skäl kommer vi att låsa alla personuppgifter till att användas till andra syften än till det syftet som hindrar den begärda raderingen. Åtkomsten till dina låsta personuppgifter kommer vara snävt begränsad hos oss och det kommer endast vara du som har möjligheten att begära ut dessa personuppgifter.

Om du vill begära någon av ovan rättigheter, så kan du göra detta under Mina Sidor i tjänsten eller att maila din begäran till oss.

9.   Din rätt att skicka klagomål till tillsynsmyndighet

Vi hoppas att denna integritetspolicy har tydliggjort hur vi hanterar dina personuppgifter och att du känner dig trygg med det, men om någonting är oklart tar vi tacksamt emot feedback och besvarar dina frågor. Vi vill även upplysa dig om att du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten för det fall du anser att vår personuppgiftsbehandling kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag. Det gör du lättast på den här sidan: https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/

10.  Om denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller från och med 2022-05-07.

Från tid till annan kan vi behöva ändra denna integritetspolicy. Vid en ändring kommer vi att publicera den uppdaterade versionen på vår webbplats och ange dess ändringsdatum. Om ändringarna är omfattande kan vi även komma att informera dig om ändringarna på annat sätt genom vår tjänst, till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande. Den uppdaterade versionen av integritetspolicyn kommer att gälla för samtliga personuppgifter som innehas av oss vid detta tillfälle.

11.   Hur du kontaktar oss
Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:
GDPRBuddy Sweden AB
David bagares gata 22
111 38 Stockholm

Vid frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att ta kontakt med oss på:
info@gdprbuddy.eu
Tel: 010-491 23 60