Läs IMY:s nyheter med en nypa salt. 

Senast förra veckan, den 19 augusti 2022 närmare bestämt, basunerade IMY ut på LinkedIn att anmälningar som gäller felaktiga postutskick har minskat från 40 % av de totala anmälningarna av incidenter till 36 % av de anmälda incidenterna.  

Det ser ju bra ut eller hur? Men betyder det här egentligen något? Svaret på den senare frågan är nej, svaret på den första frågan är att frågan är retorisk och i syfte att försöka engagera läsaren lite. 

I den rapporten som IMY tog fram rörande incidentrapportering 2021 konstaterades det att anmälda incidenter ökade med 25 % under 2021 jämfört med 2020. Krasst har alltså anmälningarna av felaktiga postuskick under 2021 ökat jämfört med 2020. Vilket även framgår av rapporten. Inlägget på LinkedIn är alltså en så kallad halvsanning.  

I sin årsrapport rörande 2021 rapporterade IMY att de ändrat sättet de hanterar klagomål på, och att det nya sättet ska innebära ett förstärkt fokus på enskildas rättigheter och att det nya arbetssättet är “tillfredsställande”. Av de över 2 300 klagomålen som kom in under 2021 ledde dock enbart 101 till tillsyn under 2021. Det betyder således att IMY avslår ca 96 % av alla klagomålsärenden som kommer till myndigheten. Faktum är att IMY i sina egna styrdokument stadgar att alla klagomål avseende rätten till tillgång ska avslås. Vilket rimmar ganska illa med att myndigheten har “ett förstärkt fokus på enskildas rättigheter”. 

En mer detaljerad redogörelse för hur IMY arbetar med klagomål kommer inom kort. 

Slutsatsen som den ser ut idag är att IMY verkar väldigt måna om att visa att de arbetar för den registrerades rättigheter och att saker i dataskyddsvärlden går åt rätt håll. Men den bistra sanningen är att det här inte stämmer, samt att IMY:s sätt att hantera sitt uppdrag på flera sätt legitimerar brott mot regelverket eller skapar incitament mot att uppfylla sina skyldigheter som Personuppgiftsansvarig. Men mer om det vid ett senare tillfälle.