Kammarrätten säger att du har rätt att veta vad som händer med dina uppgifter!

Den 4 april 2023 vann vi på GDPRBuddy vårt första mål i kampen för enskildas rätt till personuppgifter!

Domen kan du läsa här: Stockholm KR 4413-22 Dom 2023-04-04-1

I domen framgår tydligt att lagen “innefattar […] en rätt att få veta vilka uppgifterna är och att få tillgång till dem“.

Samt att “den personuppgiftsansvarige är skyldig att ge den
registrerade den faktiska identiteten på […] mottagare [av uppgifterna], såvida det inte är omöjligt att identifiera mottagarna.”

Och slutgiltigen att den registrerade “har rätt att veta varifrån uppgifterna kommer“.

Polismyndigheten har överklagat domen. Vilket är väldigt bra!

Dels så saknas en bra rättslig definition av mottagare i svensk rätt. Varken Förvaltningsrätten eller Kammarrätten har förtydligat vilka de faktiska mottagarna av uppgifter är. Om Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) tar upp frågan så kan vi begära att det förtydligas vem som faktiskt är mottagare.

Det är även delvis problematiskt att domen ger en öppning för att ej lämna ut information om mottagare om det är “omöjligt att identifiera” mottagarna. Risken finns att bolag och myndigheter börjar tumma på loggningsrutiner och dylikt för att omöjliggöra identifiering av mottagare och således slippa att lämna ut information till den registrerade. Fast att göra på det sättet skulle vara i direkt konflikt med principen om ansvar i relation till principen om integritet och konfidentialitet (GDPR artikel 5). Även här kanske det är lämpligt att HFD förtydligar vad som gäller.

Det som förtydligas med avgörandet är trots dessa små oklarheter helt klart till den enskildes fördel! Det öppnar även upp för att föra skadeståndsprocesser gentemot alla de bolag som brister i sin information till registrerade. Så om du känner att du inte fått det du har rätt till när du begärt tillgång (eller ett så kallat registerutdrag) så har du i vår erfarenhet troligen inte heller fått det.

Hör av dig till oss om du vill få hjälp med en skadeståndstalan!

Email: info@gdprbuddy.eu