GDPRBuddys Allmänna villkor

Här kan du  ladda ner våra Allmänna villkor.

Webbplatsen tillhandahålls av GDPRBuddy Sweden AB

Här beskriver vi GDPR-Buddy:s Tjänst. 

Den här sidan (sida 1) innehåller information för dig som privatperson som ingår ett avtal om en gratislicens med GDPRBuddy Sweden AB, gällande användandet av tjänsten GDPR-Buddy. 

Vad du får:  

Den här licensen ger dig rätt att använda GDPRBuddy för privata ändamål, och ger dig möjlighet att genom GDPRBuddy Sweden AB begära tillgång enligt artikel 15 i den allmänna dataskyddsförordningen av bolag och andra som behandlar eller kanske behandlar dina personuppgifter. 

Du får även möjlighet att ha direktkontakt med bolag och andra som använder GDPR-Buddy för att svara på tillgångsbegäran enligt artikel 15 i den allmänna dataskyddsförordningen. 

Vad vi tillhandahåller: 

GDPRBuddy Sweden AB tillhandahåller tjänsten GDPR-Buddy. Vi är ansvariga för underhåll och säkerhet i tjänsten. Vi har ingen insyn i kommunikationen mellan dig och den som du ställt en fråga till. Vår roll är enbart att ställa frågan med den fullmakt som du tecknat med oss för att nyttja tjänsten som privat person, och sen möjligen att hjälpa den du ställt frågan till att komma in i vår tjänst första gången (så kallad on-boarding).  

Vi står sen för plattformen, alltså GDPRBuddy, där du och den du ställt frågor till kan hålla direktkontakt. 

Hävning: 

Du kan närsomhelst avsluta avtalet mellan oss genom att logga in på Mina sidor och där häva avtalet eller skicka ett mail till info@gdprbuddy.eu. Det som kommer hända då är att vi först ber att få det bekräftat genom att vi skickar ett mail till den e-postadress du registrerat hos oss, och sen om du bekräftar uppsägningen så anonymiseras dina uppgifter.  

Statistik om vad du gjort i tjänsten kommer finnas kvar, men det kommer vara omöjligt för oss att koppla den till dig. Alla personuppgifter som finns om dig i tjänsten kommer alltså att anonymiseras. 

För mer information 

För mer information om GDPRBuddy:s tjänst i detalj och vilka villkor som gäller när du använder GDPRBuddy:s tjänst hänvisas du till de Allmänna villkoren nedan.  

För Juridiska personer 

Juridiska personer hänvisas till de Allmänna villkoren nedan sida 1 gäller enbart privatpersoner.  

 

GDPRBuddy Allmänna Villkor 

Allmänt 

Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller för alla tjänster som GDPRBuddy Sweden AB (org.nr 559129-3260) ("GDPRBuddy", "vi", "vår" eller "oss") tillhandahåller våra användare och kunder ("du"). 

Med GDPR-Buddy-s digitala plattform kan användare i ett förenklat gränssnitt använda sig av sina rättigheter i enlighet med GDPR och bl.a. kräva tillgång i enlighet med Artikel 15 GDPR från organisationer. Våra kunder kan via plattformen få smart vägledning när de svara på ex. registerförfrågningar. Dessutom erbjuder plattformen en krypterad och säker kommunikationsväg mellan Användaren och Kunden där båda parterna är identifierade. Vi erbjuder även personlig rådgivning om så efterfrågas inom aktuellt område.  

Kontaktuppgifter  

Du kan kontakta oss genom att maila oss på info@gdprbuddy.eu (“kontaktuppgifter”).  

Godkännande av villkoren 

Genom att registrera ett Konto och använda Tjänsten godkänner du Villkoren och vår för var tid gällande integritetspolicy. Om du inte godkänner Villkoren. Om du inte godkänner villkoren kan du inte använda Tjänsten. 

Definitioner 

"Abonnemangsperiod" är definierat under avsnitt "Avtalstid och Uppsägning" nedan. 

"Plattformen" avser vår applikation som är tillgänglig via dator och som rör Tjänsten. 

"Funktioner" avser Hemsidan, Plattformen, ditt Konto och Tjänsten tillsammans. 

"Hemsidan" avser vår hemsida (https://www.gdprbuddy.eu/) rörande Tjänsten.  

"Konto" avser det konto som du registrerar och skapar via Hemsidan och/eller Appen. 

"Kontaktuppgifter" avser uppgifterna angivna i introduktionsavsnittet ovan. 

"Integritetspolicy" avser vår integritetspolicy (https://www.gdprbuddy.eu/integritetspolicy/) som beskriver hur vi behandlar personuppgifter. 

"Tjänsten" avser de tjänster som beskrivs under avsnittet "Tjänsten" nedan och som tillgängliggjorts via Hemsidan, och Plattformen, tillsammans med tillhörande produkter, utrustning, tjänster och information som vi tillhandahåller till dig. 

“Användare” privatperson som använder vår Tjänst och Plattform 

“Kund” juridisk person som on-boardats på vår Plattform. 

Tjänsten 

Vi tillhandahåller en teknisk plattform som tillgängliggör användare att via vår plattform att använda sig av sina rättigheter i enlighet med GDPR, få vägledning och få tillgång till en plattform där säker kommunikation kan ske mellan våra Användare och Kunder där båda är identifierade. Kunderna också tillgång till automatiserade svarsformulär för bistå dem att svara på ex. registerförfrågningar från våra användare. 

Konto 

För att få tillgång till Tjänsten behöver du registrera och skapa ett Konto. Det är inte tillåtet att överlåta Kontot till andra och du får endast registrera ett (1) Konto per Användare respektive Kund. När ett Konto har skapats är Tjänsten tillgänglig och klar att användas eller beställas i enlighet med instruktionerna på Hemsidan och Plattformen. 

Flera användare kan kopplas till en kund, i egenskap av administratörer för kunden. Antalet användare som kan agera administratör för en kund framgår av den kundens tjänsteavtal. 

Beställning av tjänsten 

Tjänsten beställs av Användarna i och med att de loggar in i Plattformen. Tjänsten beställs av Kunden i och med att denna on-boardar sig på vår Plattform.  Sättet Tjänsten beställs på kan ändras i enlighet med instruktionerna på Hemsidan och i Plattformen. 

Kunder 

Vi erbjuder Tjänsten till företag och andra juridiska personer. Du intygar härmed att du har befogenhet att ingå dessa Villkor och att använda samtliga Funktioner för den juridiska personens räkning som du on-boardat på vår Plattform.  

Användare 

Vi erbjuder Tjänsten till privatpersoner. Du intygar härmed att du har befogenhet att ingå dessa Villkor, i eget namn eller för den person du företräder. 

DINA SKYLDIGHETER 

Dessa Villkor utgör del av avtalet mellan oss kopplat till Tjänsten, särskilda villkor finns att läsa i tjänsteavtalet mellan oss och kunden. Du intygar att personer (t.ex. anställda och representanter) som skapar Konton och använder Tjänsten har läst och förstått Villkoren. Du är alltid ansvarig för all användning av Tjänsten enligt dessa Villkor. 

Du har som kund en skyldighet att följa gällande lagstiftning, förordningar och myndighetsföreskrifter. Detta innebär att dina svar till privatpersoner ska uppfylla best practice enligt gällande riktlinjer från Europeiska Dataskyddsstyrelsen.  

Avändargenererat innehåll  

Hemsidan och/eller Plattform innehåller funktioner för att ladda upp och lagra filer och annan information som du tillhandahåller eller skapar direkt i Plattformen ("Innehåll"). Du är ansvarig för att du äger rätt att hantera och lagra denna information samt all distribution och andra åtgärder utförda av dig och på ditt Konto.  

Genom att ladda upp Innehåll till Hemsidan och eller Plattformen, intygar du att du a) har nödvändiga rättigheter till de uppladdade Innehållet eller b) har tillstånd att använda Innehållet på ett sådant sätt att Innehållet eller ditt användande av Innehållet inte strider mot tillämplig lagstiftning. Vi kommer inte att kontrollera om Innehållet har laddats upp eller distribuerats genom Hemsidan och/eller Plattformen på ett sätt som är förenligt med lag.  

Genom att lägga upp Innehåll på Hemsidan och/eller Plattformen, är du medveten om, beroende på dina kontoinställningar, att sådant Innehåll kan bli tillgängligt för andra. Vi tar inte ansvar för riktigheten i det Innehåll som du har skapat. 

PRIS OCH BETALNING 

Prisuppgifter för tjänsten 

Vår Tjänst och Plattform erbjuds till Användare kostnadsfritt.  

Vår tjänst och Plattform erbjuds till Kunder till vår vid var till gällande prislista.  

Betalning för användningen av Tjänsten görs månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Varje betalning täcker hela eller delar av en Abonnemangsperiod under vilken du har tillgång till Tjänsten. 

Du ska betala alla tillämpliga avgifter på det sätt som beskrivs på Hemsidan och/eller i Plattformen för den Tjänst som du har valt. Priserna  inkluderar inte mervärdesskatt eller andra avgifter och skatter 

Vi har rätt att ändra priserna för Tjänsten. Om vi ändrar priserna kommer vi att meddela dig om detta i förväg. De ändrade priserna börjar gälla från första dagen på nästkommande Abonnemangsperiod som följer det datum då priserna ändrats. Genom att fortsätta att använda Tjänsten efter att prisändringen träder i kraft är du bunden av de nya priserna. Du har rätt att närsomhelst avsluta ditt abonnemang och kommer då fortsatt ha tillgång till Tjänsten under resterande del av din pågående Abonnemangsperiod. Om du har erbjudits Tjänsten för en viss period och ett visst pris, kommer priset att gälla under den överenskomna tiden förutsatt att du inte överskrider de angivna användarbegränsningar såsom kommunicerat när du ingick avtal med oss eller såsom kommunicerat via Hemsidan eller Plattformen. 

Om du har registrerat dig för ett gratiskonto av Tjänsten får du tillgång till hela eller en del av Tjänsten (såsom beskrivet på Hemsidan och i Plattformen) helt kostnadsfritt. 

Övriga tjänster 
Tilläggstjänster eller övriga tjänster, såsom till exempel rådgivning och vägledning avseende best practice, dataskyddsjuridik och regelefterlevnad är möjliga att köpa av befintliga kunder till reducerat pris.  

Återbetalning 

Om inget annat anges i dessa Villkor har du inte rätt till återbetalning, att returnera ett abonnemang eller värdecheckar för något delvis använt abonnemang, värdecheckar för ett oanvänt Konto eller värdecheckar på grund av att du är missnöjd med Tjänsten och/eller Funktionerna.  

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING 

Avtalstid 

Villkoren för Tjänsten gäller gentemot respektive juridisk person sedan du skapat ett Konto och on-boardat den juridiska personen och fortsätter att gälla under abonnemangsperioden som löper från det att du väljer att teckna ett Abonnemang hos oss och tolv (12) månader framåt om inget annat anges ("Abonnemangsperioden"). Du kan närsomhelst säga upp ditt Abonnemang och det löper då ut automatiskt efter din nuvarande Abonnemangsperiod. Notera att du är bunden av Abonnemanget inklusive kostnaden som du band upp dig på i samband med köpet under innestående Abonnemangsperiod även om du säger upp Abonnemanget i förtid. 

Vid slutet av varje Abonnemangsperiod förnyas ditt abonnemang automatiskt med tolv (12) månader om inget annat anges särskilt (beroende på din nuvarande Abonnemangsperiod). Samma sak gäller om du uppgraderar ditt Konto, då förlängs abonnemanget automatiskt med tolv (12) månader.   

Uppsägning 

Du kan säga upp Tjänsten genom att kontakta info@gdprbuddy.eu. Ditt abonnemang kommer inte att förnyas om du säger upp det skriftligen senast trettio (30) dagar före den sista dagen av din pågående Abonnemangsperiod. 

Efter avtalstidens slut kommer du fortfarande att kunna ta emot förfrågningar från enskilda, nyttjande av vår tjänst kommer vara möjlig genom att betala för att svara vid enskilda förfrågningar (priset för detta finns att hitta i vår prislista). Vid förfrågan ifrån er kan vi även radera kopplingen mellan de privatpersoner som agerar som administratörer för er samt att ta bort dessa administratörer från vårt system. 

Tjänst som fortfarande pågår vid uppsägning ska slutföras i enlighet med dessa Villkor. Skyldigheter som uppstår till följd av överträdelse av dessa Villkor ska fortsätta att gälla även efter uppsägning.  

 

Uppsägning i förtid 

Vi förbehåller oss rätten att säga upp avtalet med dig om du 1) överträder eller på annat sätt bryter mot dessa Villkor eller andra bestämmelser som upprättats av oss. 2) Använder Hemsidan, Plattformen eller Tjänsten på något sätt som inte överensstämmer med avsedda syften eller på annat sätt är skadligt för oss eller tredje person. 

VÅRT ANSVAR 

Vårt ansvar begränsas enligt följande:  

vi är inte ansvariga gentemot dig, vare sig det gäller avtal, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, för utebliven vinst, indirekt skada eller följdskada som uppstår under eller i samband med ett avtal mellan oss; och 

vårt totala ansvar gentemot dig för alla andra förluster som uppstår under eller i samband med ett avtal mellan oss, vare sig det gäller avtal, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, ska begränsas till det totala belopp som du har betalat för Tjänsten enligt gällande beställning/avtal. 

Vi ansvarar endast för skador som meddelas skriftligen senast tre (3) månader efter att du upptäcker eller borde ha upptäckt skadan, dock senast sex (6) månader från det att skadan inträffade. 

Sanktionsavgifter eller annan skada som uppstår på grund av bristande regelefterlevnad av gällande dataskyddslagstiftning ersätts inte. 

Vi kan ge vägledning i best practice men vi kan inte hantera enskilda förfrågningar, det eventuella stödmaterial som ni kan erhålla genom tjänsten är enbart att se som allmän vägledning och om det rekommenderas inte att använda stödmaterialet utan att innehållet anpassas särskilt till den eller de behandlingar so ni utför. 

Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure) 

Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet och få en återbetalning för den del av Tjänsten som du har betalat för men inte fått.   

SEKRETESS 

Under avtalstiden och i tiden därefter åtar sig parterna att inte avslöja någon tredje parts information om dessa Villkor eller någon annan information som parterna har tagit del av som ett resultat av dessa Villkor, vare sig det är skriftligt eller muntligt och oavsett form ("Konfidentiell Information"). 

Parterna är överens om att Konfidentiell Information endast får användas för att fullgöra skyldigheterna enligt dessa Villkor och inte för något annat syfte. Den mottagande parten går även med på att iaktta och få sina styrelseledamöter, anställda, underleverantörer eller andra mellanhänder att iaktta samma grad av försiktighet för att undvika röjande eller användning av Konfidentiell Information. 

Detta sekretessåtagande gäller inte Konfidentiell Information som är allmänt känd (på annat sätt än genom brott mot dessa Villkor eller någon annan sekretessförbindelse).  

ÄNDRINGAR & TILLÄGG 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren. Vi kommer att meddela dig via e-post eller Plattformen om sådana ändringar som inte är obetydliga och vilka kommer att påverka dig. Du är ansvarig för att hålla dig informerad om alla ändringar av Villkoren. Den senaste versionen av Villkoren kommer att finnas tillgänglig på Hemsidan. Ändringar av Villkoren träder i kraft trettio dagar efter publicering. 

Alla nya funktioner och allt nytt innehåll som läggs till i Tjänsten, Hemsidan eller Appen omfattas av vad som anges i Villkoren. 

KLAGOMÅL OCH KUNDTJÄNST 

Om du har några klagomål, vänligen kontakta vår support genom våra Kontaktuppgifter.  

PERSONUPPGIFTER 

I egenskap av ombud för den registrerade är vi inte att se som tredje part vid hanteringen av förfrågan ifrån den registrerade. Ni är personuppgiftsansvarig för behandling som gör i vår tjänst, vi kan inte ta ansvar för det svar ni levererar till oss och den registrerade.  

Vi är personuppgiftsansvariga för on-boardingprocessen då det är vi som vid var tid styr hur denna går till. I on-boardingprocessen använder vi oss av BankID via Assently som biträde för att säkerställa identiteten av den person som on-boardat er som juridisk person. Vi biträds av Bisnode för inhämtande av bolagsinformation; som till exempel kontakadresser, som i vissa fall kan utgöra personuppgifter.  

För ytterligare information för hur vi behandlar personuppgifter läs vår för var tid gällande integritetspolicy. 

MATERIELLA OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

Våra rättigheter 

Hemsidan och Plattformen ägs och administreras av GDPRBuddy Sweden AB. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella eller industriella rättigheter som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i våra Funktioner (inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder osv.) är vår egen, eller annan licensgivares, egendom och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas (helt eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.